Головна » Інститут

Інститут

       1Інститут інформаційно-діагностичних систем створено у серпні 2000 року. До складу інституту увійшло три кафедри: інформаційно-вимірювальних систем, засобів захисту інформації та комп’ютеризо-ваних систем захисту інформації.

         На протязі 2001-2003 років в інституті на базі кафедр інформаційних технологій, телекомунікаційних систем, аеронавігаційних систем, прикладної фізики та прикладної математики організовано факультет інформаційних технологій і факультет телекомунікацій та захисту інформації. У 2003 році в інституті відбувся перший випуск фахівців та перший в Україні випуск бакалаврів із захисту інформації.

        2Упродовж 2004-2008 років у структурі інституту створюються підрозділи наукового та науково-навчального спрямувань, у тому числі центри та лабораторії із сертифікованим обладнанням провідних національних та зарубіжних компаній у галузі інформаційних технологій, серед яких обладнання National instruments, CISCO та інтелектуальні системи відео-спостереження. Кафедри інституту відкривають свої філії на провідних підприємствах України та в інститутах Національної академії наук України.

        3 У 2009 році відбулася структурна реорганізація інституту: було ліквідовано факультети та сформовано структуру інституту у складі 7 кафедр: прикладної марематики, прикладної фізики, засобів захисту інформації, безпеки інформаційних технологій, інформаційно-вимірювальних систем, комп’ютеризованих систем захисту інформації та інформаційних технологій. Одночасно на базі кафедр аеронавігаційних систем і телекомунікаційних систем в університеті було створено Інститут аеронавігації.

            Наступна структурна реорганізація інституту відбулася в 2012-2013 роках. Зі складу інституту виведені наступні кафедри: прикладної фізики, комп’ютерних систем захисту інформації та кафедри безпеки інформаційних технологій та введені кафедри: авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, електротехніки та світлотехніки, загальної фізики та кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини. В 2014 році до складу інституту була введена кафедра безпеки інформаційних технологій

         Підготовку студентів та науково-дослідні роботи в інституті проводить потужний науково-педагогічний колектив, у складі якого лауреати Державних премій в галузі науки і техніки, член-кореспонденти Національної академії наук України, відмінники освіти, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.

        Навчальний процес в інституті базується на інформаційних технологіях,  сучасних методах навчання та результатах наукових досягнень з використанням прогресивних технологій, зокрема, LabView, LabCard,  Electronics Work Bench тощо, комп’ютеризованих систем, мультимедійних та мережевих технологій, сучасного обладнання у спеціалізованих лабораторіях та тренажерних класах.

         4 Учені інституту беруть участь у виконанні державних програм, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розробляють методики та нормативно-правову документацію у сфері технічної діагностики та захисту інформації, беруть участь у роботах по сертифікації та стандартизації виробів, систем та персоналу, упроваджують отримані результати у виробництво та навчальний процес. За наукові розробки 9 співробітників інституту отримали Державні премії України в галузі науки і техніки. Ряд співробітників відзначено державними нагородами, нагородами Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України, Київської державної адміністрації.

5

 В інституті здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації. У спеціалізованій Вченій раді інституту проводяться захисти докторських та кандидатських дисертацій. Значна увага приділяється видавничому процесу, який охоплює підготовку і видання навчально-методичної літератури, наукових монографій, статей, матеріалів конференцій.

            Активну участь у навчальній, науковій та громадській роботі бере й студентство. В інституті працює студентське наукове товариство. Його члени виступають з доповідями на конференціях та конгресах, друкують свої праці в наукових виданнях, підвищують рівень фахової підготовки та наукових розробок у Інституті новітніх технологій під керівництвом відомих учених із Національної академії наук України та Національного авіаційного університету. За результатами наукових досліджень по завершенні навчання в Інституті новітніх технологій ряд студентів інституту успішно захистили наукові роботи та отримали звання кандидата наук НАУ.

6

Студенти інституту є призерами багатьох спортивних змагань, нагороджені грамотами та кубками переможців. У 2008-2015 роках студенти Інституту інформаційно-діагностичних систем ставали переможцями «КВК», «Кубку ректора», «Студентських паростків», «Студентської весни».

За значні досягнення в навчальній, науковій та суспільній роботі студенти інституту отримують персональні стипендії, а саме: стипендії Президента України, імені Кухтенка, імені Пенькова, фонду «Україна» та інші.

 Робота інституту здійснюється в тісній співпраці із закордонними та національними підприємствами, установами та організаціями. Серед них університети України, Росії, Німеччини, Франції, Італії, інститути Національної академії наук України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Укрметртестстандарт, Київприлад, Укртелеком, Київстар та інші.

8

              За 15 років існування Інститут інформаційно-діагностичних систем має вагомі здобутки: розроблено значну кількість програмних продуктів та нових методів, видано понад 50 монографій, 200 підручників, посібників та інших навчальних матеріалів, 15 методик для промисловості України. Результати наукової роботи відображено у понад 2400 наукових статтях у закордонних та фахових виданнях, тезах доповідей на міжнародних конференціях і конгресах, охоронних документах. В інституті проведено 51 науковий семінар та конференції, із них — 15 міжнародних. Значна кількість студентів стали призерами міжнародних, державних і галузевих олімпіад.

9

Стратегічна мета Інституту інформаційно-діагностичних систем — якісна реалізація політики університету в наданні освітніх послуг, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців, виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розробці галузевих стандартів вищої освіти, нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців із вищою освітою.

ПОЛОЖЕННЯ ІІДС