Головна » Абітурієнту » Напрями підготовки

Напрями підготовки

ІНФОРМАЦІЙНІ  ДАНІ  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ

Спеціаль­­ність Спеціалізація Випускова кафедра
113

«Прик­лад­на матема­тика»

«Прикладна математика» Прикладної математики                            

Сайт: http://applmaths.nau.edu.ua/,                           e-mail: applied_math@ukr.net

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022064471098

телефон: 044-406-78-62

124

«Систем­ний аналіз»

«Консолідована інформація» Безпеки інформаційних технологій

Сайт: http://bit.nau.edu.ua,                                       e-mail: bit@edu.ua

https://www.facebook.com/kafedrabitnau/?notif_id=1511933406548194&notif_t=page_invite

телефон: 044-406-76-42

125

«Кібер­безпека»

 

1. «Управління інформаційною безпекою»
2.  «Системи та техно­логії кібербезпеки»
125

«Кібер­безпека»

 

«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» Засобів захисту інформації

Сайт:http://www.kzzi.nau.edu.ua,

e-mail: kzzi@nau.edu.ua

https://facebook.com/kafzzi

телефон: 044-406-79-01

141

«Елек­тро­енер­гетика, електро­техніка та електро­механіка»

1.«Електротехнічні системи електро­споживання» Компютеризованих електротехнічних систем та технологій

Сайт: http://cest.nau.edu.ua                                      e-mail: kvp@nau.edu.ua

https://www.facebook.com/Кафедра-Компютеризованих-електротехнічних-систем-та-технологій-154929091789746

телефон: 044-406-71-58

2. «Світлотехніка і джерела світла»
151

«Автома­тизація та ком­п’ю­терно-

ін­те­гро­вані техноло­гії»

«Комп’ютерно-інтегровані техноло­гічні процеси і виробництва»

 

Авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

Сайт: akik.nau.edu.ua                                                  e-mail: akik_iids@ukr.net

https://www.facebook.com/profile/akiknau

телефон: 044-406-72-68

152

«Метро­ло­гія та інформа­ційно-вимірю­вальна техніка»

«Інформаційні вимірювальні системи» Інформаційно-вимірювальних систем

Сайт: http://ivs.nau.edu.ua                                        e-mail: ivs@nau.edu.ua

https://www.facebook.com/imsnau

телефон: 044-406-74-35

163

«Біоме­дична інжене­рія»

«Біоме­дична інжене­рія» Біокібернетики та аерокосмічної медицини

Сайт: http://bikam.nau.edu.ua/                                  e-mail: bikam@i.ua

http://www.facebook.com/groups/bikamNAU

телефон: 044-406-74-42

172

«Телеко­муніка­ції та радіо­техніка»

«Біотехнічні та медичні апарати і системи

Перелік освітніх ступенів навчання студентів
у Навчально-науковому інституті інформаційно-діагностичних систем

БАКАЛАВР

Галузь знань Бакалавр
Спеціальність Спеціалізація Ліцензо ваний обсяг
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5 6
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 50
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 100
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Адміністративний менеджмент у сфері захисту

інформації

50
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Системи та технології в кібербезпеці 50
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 50
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Світлотехніка і джерела світла 45
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 150
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні системи 100
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія 75
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Біотехнічні та медичні апарати і системи 60

 

Магістр

Галузь знань Магістр
Спеціальність Спеціалізація Ліцензо ваний обсяг
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5 6
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 20
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 40
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Адміністративний менеджмент у сфері захисту

інформації

40
Специфічні категорії 124 Системний аналіз Консолідована інформація 25
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 15
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Світлотехніка і джерела світла 15
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 30
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні системи 30
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія 75
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Біотехнічні та медичні апарати і системи 30