Головна » Структура » Кафедри

Кафедри

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Спеціалізація:
«Інформаційні вимірювальні системи».

Завідувач кафедри доктор технічних наук, доцент

Орнатський Дмитро Петрович

Форма навчання: денна, заочна.

Підготовка здійснюється за освітньо-валіфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Кафедра інформаційно-вимірювальних систем готує фахівців із сучасних інформаційно-вимірювальних систем, які працюють практично в усіх сферах науково-промислового комплексу України та вивчають інформацію про космічні об’єкти, стан навколишнього середовища, витрати електроенергії, газу, води, а також досліджують нові фізичні явища та ефекти, займаються діагностикою технічного стану суден, двигунів, літальних апаратів, мостів, будівель, контролем параметрів технологічних процесів, оцінкою фізіологічних та психофізичних характеристик організму людини тощо.

Навчання здійснюється у спеціалізованих, оснащених сучасними вимірювальними та діагностичними системами, навчально-наукових лабораторіях. Студенти опановують комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології Labwiew, LabCard, вимірювальну та обчислювальну техніку, мікроелектроніку та мікросхемотехніку, менеджмент тощо.

Разом з теоретичними знаннями студенти отримують ґрунтовну практичну підготовку у філіях кафедри в  НДІ надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, Державному центрі сертифікації та експертизи зерна і продуктів його переробки, Державному підприємстві «Укрметртестстандарт», сертифікованому навчальному центрі технологій корпорації «National Instruments».

Високий фаховий рівень викладачів підтверджують сертифікати з методів неруйнівного контролю, технологій корпорації «National Instruments»; англомовного проекту; аудиторів TUV.

Якісну підготовку фахівців гарантує впровадження у навчальний процес результатів наукових досліджень кафедри, які проводяться за напрямами: теорія вимірювань та інформаційно-вимірювальних систем; обробка результатів вимірювань; статистична фазометрія; розробка мобільних систем діагностики композиційних матеріалів, споруд, вузлів тертя, різноманітних конструкцій з використанням широкого кола фізичних явищ; метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки.

Наші випускники гарантовано працевлаштовуються практично на всіх підприємствах та установах промислово-господарчого комплексу, де є потреба у вимірюванні, контролі якості та діагностиці матеріалів і виробів.

  САЙТ КАФЕДРИ

 

КАФЕДРА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Спеціальність: 125 «Кібербезпека»
Спеціалізація: «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

P1010023+ Завідувач кафедри доктор технічних наук, доцент Лазаренко Сергій Володимирович

Форми навчання: денна, заочна.

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Підготовки студентів на кафедрі  засобів захисту  інформації проводиться в сучасних лабораторіях  засобів захисту інформації, технічних   систем   протидії,  засобів  охорони  об’єктів  та   відео нагляду. У навчальному процесі використовуються новітні  інформаційні технології, зокрема: Proteus, Multisim, LabVIEW, LabWindоws, VisSim та інші.

Підготовка фахівців проводиться з використанням результатів наукових розробок кафедри, які стосуються методів та систем дистанційного вібро- та біометричного контролю, систем контролю витоку інформації та захисту об’єктів, методів обробки цифрової інформації, комплексних систем захисту інформації, нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки.

Випускники кафедри здатні кваліфіковано та гарантовано забезпечувати процес захисту інформації з використанням усіх видів наявних засобів і технологій. Вони можуть виконувати роботи з проведення атестації приміщень, об’єктів, технічних і програмних засобів захисту, проводити перевірку установ, організацій та підприємств щодо відповідності вимогам нормативно-технічної документації із захисту інформації, здійснювати розробку систем захисту, упроваджувати та обслуговувати їх, розробляти  та впроваджувати рекомендації щодо підвищення ефективності систем та методів захисту інформації, виконувати оперативні завдання, зв’язані із забезпеченням контролю технічних засобів і систем захисту, проектувати та впроваджувати спеціальні технічні та програмні засоби захисту інформації, забезпечувати організаційні та інженерно-технічні заходи захисту інформаційних систем і об’єктів та інших видів робіт.

Випускники кафедри гарантовано працевлаштовуються в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, Службу безпеки України, органи державної влади, авіаційні підприємства та аеропорти, банківські установи, охоронні структури та структури,  які займаються технічними системами захисту інформації тощо.

  САЙТ КАФЕДРИ

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
Спеціальність: 113 «Прикладна математика».
Спеціалізація: «Прикладна математика».
prist Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Приставка Пилип Олександрович

Форма навчання: денна.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

В навчальному процесі підготовки фахівців на кафедрі прикладної математики покладено викладання дисциплін за тематичними напрямами: математичні та  природничо-наукові;  інформа-ційні технології  та  програмування;  статистична обробка  даних;оптимізація та дослідження операцій; математичне забезпечення обчислювальних систем; методи та технології аналізу фінансових ринків; моделювання систем та випадкових процесів.

Студенти мають змогу прийняти  участь в науковій роботі кафедри за напрямами: автоматизована обробка даних; цифрова обробка зображень; теорія випадкових процесів; математичне моделювання фізико-хімічних процесів та біосистем; програмне забезпечення обробки даних безпілотних літальних апаратів та інших.

Випускники напряму «Прикладна математика» можуть успішно працювати там, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, вміння максимально використовувати інтелектуальні можливості персональних комп’ютерів та виконувати роботу з розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій.

Випускники кафедри гарантовано працевлаштовуються в інститути НАН України, банківські установи, авіаційні підприємства, Службу безпеки України, логістичні компанії та можуть займати посади: розробника автоматизованих систем обробки даних та прикладного програмного забезпечення; математика-аналітика інформаційно-аналітичного відділу фінансової та банківської установи; аналітика-спеціаліста з Data Mining; працівника відділу логістики комерційних компанії та державних установ; фахівця з сучасних методів обчислень (real-time обробка); науковця-дослідника.

  САЙТ КАФЕДРИ

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електро-механіка»
Спеціалізація: «Електротехнічні системи електроспоживання»
Спеціалізація: «Світлотехніка і джерела світла»
Форми навчання: денна, заочна
kvas Завідувач кафедри  заслужений метролог України, доктор технічних наук, професор Квасніков Володимир Павлович

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».
Кафедра електротехніки і світлотехніки є провідною в галузі підготовки фахівців з новітніх технологій енергетики, з розподілу і транспортування електроенергії, світлоенергетики, транспортування лазерного й іншого випромінювання для інформаційних і енергетичних потреб, а також з технологій створення світлових полів різного призначення. Кафедра готує фахівців, які можуть не тільки грамотно експлуатувати названі технології, але й самостійно створювати нові технологічні рішення. Фахівці нашого профілю можуть працювати практично у всіх сферах економіки. Крім цього, при підготовці фахівців, кафедра приділяє особливу увагу бортовим енергосистемам сучасних повітряних суден, а також енергосистемам і світлосистемам аеродромної інфраструктури. Така особливість підготовки дозволяє нашим випускникам почувати себе професійно впевнено в такій відповідальній і технологічно складній галузі як авіація.
З метою забезпечення високої кваліфікації майбутніх фахівців в області електротехніки, енергетики і світлотехніки створена філія кафедри при Відділенні гібридних моделюючих і керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної Академії наук України. Філія кафедри входить у структуру Інституту новітніх технологій НАУ. Завданням філії кафедри є організація і проведення науково-дослідної роботи студентів, проведення методичних і наукових семінарів по застосуванню сучасного програмного забезпечення задач керування і моделювання, при створенні віртуальних інформаційно-вимірювальних лабораторій. Разом з теоретичними знаннями студенти отримують практичну підготовку в компаніях “LUXON”, “Світлові технології”, “BL Trade”, “Союз-Світло”.
Якісну підготовку фахівців гарантує впровадження у навчальний процес результатів наукових досліджень кафедри, які проводяться за напрямами: математичне та комп’ютерне моделювання динамічних систем (включаючи проблеми дрібної динаміки); світлосигнальні системи аеродромів: проектування, модернізація, нормування і забезпечення надійності,  контроль і прогнозування технічного стану елементів світлосигнальних систем аеродромів; моделювання світлових приладів на основі світло діодів; удосконалення авіаційних електричних машин і електроприводів і оптимізація їх експлуатаційних характеристик.
Наші випускники гарантовано працевлаштовуються у відділах та службах компаній, агентств, підприємств в усіх сучасних галузях промисловості, пов’язаних з електроенергетикою та світлотехнікою.

  САЙТ КАФЕДРИ

КАФЕДРА АВІАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ    
Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Спеціалізація: «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»
Форма навчання: денна, заочна.
akik Завідувач кафедрою: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук,   професор Синєглазов Віктор Михайлович

 Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів є провідною з підготовки фахівців з новітніх технологій управління комп’ютерно-інтегрованими технологічними процесами і виробництвами з підвищеним ступенем автоматизації, з автоматизованих систем проектування та випробування складних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, у тому числі пілотажно-навігаційних.

Навчання здійснюється у аудиторіях, комп’ютерних класах, та спеціалізованих навчально-наукових лабораторіях. Студенти опановують технології програмування на мовi C++, вивчають пакети прикладних програм MATLAB, Simulink, Labview, та іншi.

Разом з теоретичними знаннями студенти отримують практичну підготовку у філіалах кафедри на ДП «ВО Київприлад», ДККБ «Луч».

На кафедрі працюють викладачі високої кваліфікації, в тому числі два лауреати державної премії України в галузі науки і техніки.

Якісну підготовку фахівців гарантує впровадження у навчальний процес результатів наукових досліджень кафедри, які проводяться за напрямками: створення інтегрованих навігаційних комплексів безпілотних літальних апаратах; автоматизоване проектування відновлювальних джерел енергії (енергетичні установки з використанням енергії вітру та сонця); розробка авіаційно-космічних тренажерів.

Є можливість навчатися як державною, так i англійською мовами (в рамках університетського англомовного проекту).

САЙТ КАФЕДРИ

 

КАФЕДРА БІОКІБЕРНЕТИКИ ТА АЕРОКОСМІЧНОЇ МЕДИЦИНИ
Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія».
Спеціалізація: «Біомедична інженерія».
Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка».
Спеціалізація: «Біотехнічні та медичні апарати і системи».
Форми навчання: денна, заочна
bikam

Завідувач кафедрою: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Кузовик В’ячеслав Данилович

Формування професійного рівня майбутнього спеціаліста відбувається на перетині інтелектуальних сфер виробничої діяльності суспільства інженерії, медицини і біотехнології.

На кафедрі біокібернетики та аерокосмічної медицини  НАУ здійснюється спільна підготовка магістрів з чеським університетом  в Празі за напрямом: “Біомедична інженерія”

Майбутні фахівці набувають практичний досвід на підприємствах біомедикотехнічної  галузі, в медичних діагностичних центрах, лікарнях, інших медичних і медико-інженерних установах.

Студенти беруть участь в наукових дослідженнях кафедри. Напрям науково-дослідних робіт зорієнтований на апаратних дослідженнях медикобіологічних основ життєдіяльності і впровадження засобів захисту організму операторів, які працюють в екстремальних умовах виробничої діяльності (члени екіпажів космічних апаратів та літаків, члени антарктичних експедицій, спортсмени професіонали тощо).

Майбутні фахівці зможуть обіймати посади інженерів з експлуатації біомедичних систем та комплексів; адміністраторів з медичного програмного забезпечення; менеджерів підприємств біомедичного профілю. Виробнича діяльність фахівців здійснюється в лікувально-діагностичних, профілактичних, спортивно-оздоровчих, санаторно-курортних закладах, медичних сервісних центрах, фірмах розробниках біомедичного обладнання, в метрологічних та сертифікаційних центрах, в інших підприємствах біомедикотехнічної галузі.

САЙТ КАФЕДРИ

Кафедра загальної фізики забезпечує високоякісну підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” майже половині студентів НАУ, що навчаються за технічними напрямами та спеціальностями. zag Завідувач кафедрою: доктор фізико-математичних наук, професор Поліщук Аркадій Петрович

 

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, більше 85% з яких мають вчені ступені та звання. Викладання дисципліни «Загальна фізика» проводиться за денною і заочною формами навчання на високому науковому і методичному рівнях трьома мовами – українською, російською та англійською.

Основою кафедри є 6 учбових лабораторій, в яких впроваджено сучасні технічні засоби навчання.  Також на кафедрі діє комп’ютерний клас, для якого розроблено віртуальні лабораторні роботи, що моделюють реальне лабораторне обладнання. Це допомагає  студентам краще оволодіти технікою фізичного експерименту та підготуватися до виконання і захисту реальних лабораторних робіт.

Фахівці кафедри мають значний досвід наукових досліджень у провідних напрямках сучасної фізики:

  • фізика твердого тіла
  • фізика рідких кристалів
  • дослідження властивостей паливно-мастильних матеріалів
  • методика навчання фізики у вищій школі

Кафедра підтримує творчі зв’язки з багатьма провідними науковими і навчальними установами України, зокрема з Інститутом фізики НАН України, Інститутом теоретичної фізики НАН України ім. Боголюбова, Київським політехнічним інститутом, а також з Московським державним університетом і Інститутом елементоорганічних сполук (Москва, РАН).

САЙТ КАФЕДРИ

КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність: 125 «Кібербезпека»
Спеціалізація: «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»

Спеціальність: 124 «Системний аналіз»
Спеціалізація: «Консолідована інформація»

 12323 Завідувач кафедри: лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук,   професор Корченко Олександр Григорович

Кафедра безпеки інформаційних технологій, створена в Національному авіаційному університеті у 2004 році, готує фахівців з управління інформаційною безпекою, які здатні вирішувати завдання, що безпосередньо пов’язані з усіма аспектами захисту інформації, та аналітиків консолідованої інформації.

Навчальний процес на кафедрі безпеки інформаційних технологій проходить у сучасних спеціалізованих навчальних та навчально-наукових лабораторіях, комп’ютерних класах та полігонах.

Студенти кафедри безпеки інформаційних технологій, які успішно навчаються, мають унікальну можливість приймати участь у реальних науково-дослідних проектах кафедри, залучаються до розв’язання актуальних наукових задач.

Співробітники кафедри безпеки інформаційних технологій є досвідченими фахівцями у галузі інформаційної та авіаційної безпеки, вони набували досвіду в престижних навчальних закладах Європи та світу. Більшість викладачів є дійсними членами Інституту інженерів електротехніки та електроніки (ІЕЕЕ), а їх висока кваліфікація підтверджена професійними сертифікатами та дипломами. Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю і залучають студентів зокрема до участі у наукових конгресах, симпозіумах, конференціях та семінарах.

Фахівці з управління інформаційною безпекою є інженерами та управлінцями систем інформаційної безпеки, і здатні вирішувати завдання, що безпосередньо пов’язані з усіма аспектами захисту інформації, зокрема такі: розробка організаційних заходів щодо захисту інформаційних ресурсів і баз даних з обмеженим доступом; прогнозування та моделювання стану інформаційної безпеки соціотехнічних систем та підготовка обґрунтованих проектів рішень з питань інформаційної безпеки для керівництва; формування політики інформаційної безпеки підприємства; управління проектуванням систем захисту інформації; побудова комплексних систем захисту інформації та здійснення їх експертизи; проектування систем менеджменту інформаційної безпеки та здійснення їх аудиту; формування стабільного висококваліфікованого персоналу та організаційної культури підрозділу організації, здійснення психологічного аналізу співробітників та міжособистісних взаємин колективу; проведення аудиту інформаційної безпеки на підприємстві та службових розслідувань інцидентів, пов’язаних з порушенням інформаційної безпеки.

Спеціальність «Консолідована інформація» відома у світі як «Competitive Intelligence» (конкурентна розвідка) та «Business Intelligence» (бізнесова аналітика). Аналітик консолідованої інформації — це професіонал міжгалузевого характеру, мозковий центр будь-якого підприємства, і здатен вирішувати, зокрема, такі завдання: забезпечення довгострокового збереження даних і знань та їх оперативного використання; забезпечення використання інформації в необхідній формі для підтримки прийняття рішень; моделювання й аналіз схеми інформаційних і матеріальних потоків; здійснення процесу витягу та надбання знань, а також їх моделювання і представлення; інформаційно-аналітичні роботи тощо.

  САЙТ КАФЕДРИ